Политики за безопасност на труда

Политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд

Дружествата LIREX си поставят като главна цел непрекъснатото подобряване и развитие на внедрената Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ). Тя е  в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 при прилагане на съответните законови изисквания.

Настоящата политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд е част от общата политика на интегрираната Система за управление на качеството и информационната сигурност в LIREX. Политиката на Ръководството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в дружествата LIREX включва:

  • Непрекъснато подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство. Целта е  постигане на високо качество на извършваните дейности.Също така – защита на здравето и работоспособността  на своите служители.Също така и на всички посетители, намиращи се на територията на дружествата и на очакванията на обществото.
  • Ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността; намаляване до минимум рисковете за персонала и другите заинтересовани страни, свързани с дейността на дружествата;
  • Постоянно идентифициране на опасностите.Както  и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа; определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване;
  • Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд;
  • Осигуряване на достатъчно информация; инструктажи и обучение на служителите и засилване на персоналната отговорност към спазването на безопасните и здравословни условия на труд;
  • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите, свързани с осигуряването на ЗБУТ.

Ръководството на компаниите LIREX призовава служителите си да следват изискванията, произтичащи от настоящата политика по ЗБУТ. Задължение на всички служители са: Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за опазване на работната среда;спазване на произтичащите от внедрената СУЗБУТ.