Информационни системи

Информационни системи изискват своята поддръжка и развитие. Всеки бизнес има нужда от постоянна оптимизация на системите и работния процес!

Решенията, внедрени от нашия екип в областта на специализираните информационни системи, включват:

  • Лирекс Модератор – програмна среда за интеграция и консолидация на модулни решения; ресурси на системи за градско видеонаблюдение; мониторинг и контрол на риска в градската среда
  • Пираня – решение за централизирано управление на териториално разпределени системи за разпознаване на регистрационни табели на МПС; идентификация; проследяване и управление на потока МПС
  • Управление на сигурността на поток от ППС чрез леки и тежки бариери, интегрирани със системи за контрол на достъп чрез RF-карти и разпознаване на регистрационни табели
  • Визиграф – програмна среда за интеграция и консолидация на модулни решения за целите на технологичния мониторинг; управление и параметричен анализ на технологични процеси в реално време – от автоматизирано въвеждане; първична обработка и отдалечен транспорт до пост-обработка и анализ на информационни потоци. Доказателство за ефективността на Визиграф са успешно реализираните проекти за Централизиран мониторинг и обработка на информация от териториално разпределена системи от цифрови транспортни и железопътни везни (кантари) в Солвей Соди – Девня, ОМВ България. Министерство на околната среда – Проект за разделно събиране и депониране на отпадъци и централизиран мониторинг и обработка на информация от териториално разпределени системи от нивомери, масови разходомери – Лукойл България

Предлагаме пълен пакет от услуги, технологии и решения по изграждане на специализирани информационни системи за решаване на реални и значими за бизнеса проблеми. В това число осигуряване на проследимост, ефективност и управление на основни структуроопределящи бизнес процеси (технологичен мониторинг, управление на субективния фактор, параметричен анализ в реално време, проследяване и контрол на критични параметри и процеси), консолидиране, пост-обработка и анализ на информационни потоци в реално време.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване