Автоматизация на процеси

Системата за автоматизирано измерване на товари (САИТ) Ви позволява значително по-бързо и ефективно да управлявате процеса по измерването на превозни средства и товари, като същевременно предоставя множество допълнителни функционалности и ползи.

Според нуждите на клиента

Едно от основните предимства на системата е, че тя може да бъде изградена изцяло съобразявайки се с вашите конкретните нужди. Независимо дали става въпрос за малка зеленчукова борса, промишлено предприятие или мина, ние ще имплементираме това, от което имате реална нужда. Няма да изразходвате излишни средства за функционалности, които няма да ползвате.

Бързо и лесно

Процесът по измерването на товарите и превозните средства е автоматизиран, което позволява неговото значително по-бързо и ефективно протичане. Действията, които трябва да извърши водачът, са изключително малко, което обуславя освен бързината и лесното протичане на измерването и отчитането му в системата.

При позициониране върху кантара, водачът последователно извършва няколко действия:

  • Идентифицира превозното средство като поднася към четец безконтактна карта
  • Идентифицира се самият водач като отново поднася към четец безконтактна карта
  • Определя товара като го избира от екран с предварително дефинирани опции. Системата позволява и ръчно въвеждане на товар, което се извършва от оператор.
  • Четците и пропуските са базирани на безконтактна RFM технология.

Сигурност и човешки фактор

Възможността за допускане на грешки е сведена до минимум, което се обуславя от факта, че процесът е автоматизиран.
За минималния риск от пропуски, неточности и злоупотреби също така спомага и видеоконтролът. По желание на организацията, САИТ може да бъде интегрирана и със система за видеонаблюдение, която да предоставя снимков и/или видео материал на извършените измервания на товари.

Справки и данни

Системата позволява извеждането на различни справки според нуждите на организацията. Заложените справки, които могат да бъдат направени, са: сумарни справки по товари; справки на завършени/незавършени преминавания; справки по превозни средства, товари, водачи и т.н. Описаните по-горе справки са дефинирани в системата, като според нуждите и изискванията могат да бъдат доразработени нови такива.
Извеждането на справки се осъществява благодарение на факта, че в базата данни на системата се съхранява информация относно, множество параметри: дата и час на измерване; тегло, име и марка на автомобила; данни за фирма контрагент; данни за товара и т.н.
Системата позволява също така онлайн мониторинг в реално време на извършваните замервания.

Нашите решения гарантират сигурност, която отговаря на Вашите настоящи и бъдещи нужди! Ние ще Ви помогнем да разберете каква е най-добрата възможност за Вашия бизнес!

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване