Кризисни щабове за реакция при бедствия

Един от най-големите плюсове на съвременните технологии е възможността за интегриране на различни системи в единно решение. Интеграцията предоставя по-голяма информираност, възможност за по-обстойни анализи и вземане на по-бързи и адекватни мерки и решения, което от своя страна спомага за постигане на по-висока ефективност.

За ефикасно функциониране и навременни реакции при различни бедствия и аварии, осигурете възможности за бърз мониторинг на състоянието на наблюдаваната територия и отличното взаимодействие между отговорните длъжностни лица, възползвайки се от възможности на съвременни методи и технологии.

Ключови ползи

  • Автоматично известяване за бедствие/криза още в първите минути от възникване
  • Бърза и точна локализация
  • Автоматично известяване на отговорни лица
  • Точен анализ на ситуацията в реално време
  • Координация на действията

За своевременната и ефективна реакция основна предпоставка е бързият мониторинг, който се осигурява чрез съвременни технически решения, извършващи автоматизирано наблюдение на големи територии само от едно място. Тези технологични системи позволяват прецизно локализиране на зараждащото се бедствие или криза, като събраната от системата информация, осигурява допълнителна възможност да се направи точен анализ на ситуацията в реално време и да се създават прецизни симулации на развитието на бедствието, предвиждайки засегнатите райони, потенциалните щети и опасности, както и съответните действия, които да бъдат предприети.

От значение също е и бързината на свикване на щаба, за което се използва интегрирана система за оповестяване, която автоматизирано известява всяко от отговорните лица още в началото на зараждане на бедствието/кризата.

За отлични взаимодействия и координация се обособяват и оборудват оперативни места за работа на дежурни екипи, както в кризисния щаб, така и в институциите, имащи задължения и правомощия по наблюдаване на определени рискове (пожари, наводнения, замърсяване и т.н.). Всички те комуникират ефективно чрез аудио и видео връзка и са снабдени с необходимите технически средства за решаване на широк кръг от задачи, които биха възникнали в условията на извънредни ситуации, което допълнително подобрява взаимодействието и координацията, прецизно предвиждайки засегнатите райони, потенциалните щети и опасности, както и съответните действия, които да се предприемат.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване