Софтуер за управление на работни графици

Софтуер за управление на работни графици

график на работни смениГенерирайте месечен график за работа бързо и лесно. Само няколко секунди са ви нужни да направите 5 смени за своите 90 служителя. Всичко това е възможно със софтуер за управление на работни графици от LIREX. Чрез него се осъществява гъвкаво и същевременно равномерно и обективно планиране на персонал, както и възможност за нанасяне на незабавни корекции за осигуряване на денонощното дежурство в системата.

Ключовите функционалности като предимства на решението

софтуер работни смени

Ефективно и оптимално разпределение на дежурства в дългосрочен (месечен) и краткосрочен (дневен) план, постигнато чрез прилагане на алгоритъм за разпределение, отчитащ широк набор от статистическа информация. Алгоритъмът позволява избор на най-подходящ кандидат за заемане на смяна чрез използване на обективни измерители на натоварването.

Обективно разпределение на дежурствата по време на официални празници, постигнато чрез алгоритъм за проверка в исторически план на изпълняваните от всеки дежурства.

Гъвкаво управление на условията за работа и почивка, постигнато чрез постъпково динамично прилагане на набор от критерии за разпределяне до постигане на оптимална ресурсна обезпеченост.

Визуализиране на персонална статистическа информация за всеки ден и всеки служител и съотнасянето ѝ спрямо средните показатели за всички служители като инструмент за съблюдаване и контрол на справедливото разпределение.

Достъп до софтуер работни графици

Системата е разработена като централизирана уеб базирана система. Потребителските модули работят под управлението на интернет браузър Microsoft Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 60, Google Chrome 70 или по-високи версии.

Как решението допринася за подобряване ефективността на работата

Намалява ръчното управление на месечни и дневни графици чрез използване на автоматичен алгоритъм за разпределяне на хора и смени.

Генерира автоматични уведомления за настъпили събития като по този начин намалява риска от допускане на грешка или пропуск.

Подпомага ефективното и балансирано разпределение на служители с оглед оптимално и равномерно натоварване на дежурства.

Намалява общото време за изпълнение на дейностите по генериране и последващо управление на дневни и месечни графици чрез използване на системни алгоритми, които, от една страна извършват разпределението, от друга, предпазват от грешки и празноти въз основа на залегналите правила за разпределение.

Индикира ясно и своевременно наличие на свръхнасищане или недостиг на персонал като по този начин осигурява възможност за своевременно преразпределяне на ресурсите.

Надграждане и мащабиране на софтуер работни графици

Системата е разработена на модулен принцип и може да бъде лесно надграждана според големината на вашата организация. Нашите експерти ще намерят най-подходящото решение за вас.

 

 

 

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване