Дигитализация

Целеви групи

Софтуерното решение за дигитализация на културно-историческото наследство е уеб базирана система за съхранение, управление и презентиране на дигитализирани културни ценности – електронен каталог на експонати, част от фондовете на регионални, общински културни институции и центрове, библиотеки, частни колекции и сбирки. Системата e с широк обхват на приложимост, еднаквo полезна за различни целеви групи.

Културни институции

Създаване на обща база данни и регистър на обектите и ценности, централизирано и контролирано управление на данните и информацията, равнопоставено участие на българската културна общност в глобалните културни и технологични процеси;

Научни и образователни центрове и институции

Съхранение на стари познавателни източници и културни ценности във времето и опазването им от повреди и изменения;

Изследователи, студенти, музейни и научни специалисти

Укрепване и повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация, както на създателите на културни услуги, така и на настоящите и бъдещите им потребители;

Местен бизнес

Подобряване на икономическата активност и насърчаване на предприемачеството в областта на културата и изкуствата, разкриване и използване потенциала на изкуствата, културните и творческите занаяти и индустрии за устойчиво и интегрирано градско развитие;

Граждани

Повишаване на участието на гражданите в културните дейности и стимулиране на цялостното потребление на културни продукти и услуги;

Гости на страната

Предоставяне на полезна туристическа информация за гости на страната и града и представяне на културните институции, както на националния, така и на международните туристически пазари.

Модули на системата

Уеб-базираната система е проектирана и изградена на модулен принцип, като модулите взаимодействат помежду си с цел осигуряване на пълна интегрираност на информацията, свързаност и прозрачност на дейностите и процесите. Системата се състои от два компонента – Публичен портал и Вътрешен портал.

Вътрешен портал

Модул за управление на съдържанието

Управлява информацията, поддържана в каталозите; добавянето, редактирането и изтриването на данни за експонатите; прикачването и премахването на дигитализирани копия и документи; Обособяване и независимо управление на колекции от експонати по предметен или друг общ признак; Поддържане на типове паспорти на културна ценност, обхващащи:

 • Йерархия на организация на културните ценности с възможност за обособяване на колекции, под-колекции, сбирки;
 • Широк набор от информационни полета съобразно спецификата на описвания предмет;
 • Добавяне на дигитализирано съдържание – аудио, видео, изображения (2D, 3D  обекти);
 • Автоматична обработка на изображения с оглед оптимизиране на размера на файловете за целите на представянето в интернет;
 • Прикачване на файлове – един или повече документи, съставляващи пълното досие на културната ценност – документи, придружаващи експоната при външни изложби, документи от извършени реставрационни и консервационни намеси и др. съпътстваща експоната документация;
 • Формиране и указване на експонати, част от комплект и бърза връзка за достъп до съставните части на комплекта;
 • Обособяване на самостоятелна категория културни ценности – движими културни ценности, предоставени за временно ползване;

Модул за управление на публичността

Ууправлява добавянето, обновяването или премахването на информация, достъпна в публичния портал. Този модул предоставя възможност на оторизирани потребители на системата динамично да управляват достъпа на външни потребители до информация за културната ценност:

 • Да скриват или показват информационно съдържание;
 • Да управляват достъпа до дигитализираните копия с оглед защита на дигиталното съдържание чрез обособяване на две самостоятелни хранилища – за публична и вътрешна употреба;
 • Да създават и публикуват анкети и да обработват постъпилите резултатите;
 • Да създават и публикуват новини и събития;

Модул за изпращане на данни към Europeana

Модулът реализира възможността за независимо и неопосредено изпращане на избрани данни от каталозите на институции към европейската мултимедийна онлайн библиотека Europeana (www.europeana.eu) съгласно утвърдените от Europeana стандарти за обмен на информация.

Модул за генериране на справки

Управлява генерирането и обработката на справочна и статистическа информация.

Модул за управление на потребители и одит на техните действия

Управлява потребителския достъп до ресурсите на системата на база на предварително дефинирани потребителски роли.

Модул за управление на номенклатури

Управлява реализираните номенклатури и техните стойности.

Публичен портал

Публичният портал реализира свободен и неограничен достъп до културна информация на всички потребители. Платформата е еднакво достъпна за граждани и гости на страната чрез поддържания многоезичен потребителски интерфейс – на български и английски език. Публичният портал предлага следните модули и групи функционалности:

Модул Обща информация

Модулът представлява информационна страница, поддържаща статични данни – описание на целта и предназначението на портала, обща информация за проекта и участниците в него и др. полезна за потребителите информация.

Модул за преглед на електронните каталози на институциите - участници в проекта

Модулът предоставя достъп на потребителите до каталозите на институциите, организирани по предметен или друг общ признак, с възможност за прецизиране на търсенето на културна ценност чрез използване на набор от специфични филтри, адаптирани за нуждите на конкретната институция и представяната предметна област.

Модул за търсене в каталозите на всички културни институции

Реализира възможност за търсене във всички каталози на всички институции.

Модул Новини

Съдържа информация (заглавие, съдържание, изображение) за актуални новини от културния живот на града и общината – празници, чествания, годишнини и др. полезна информация.

Модул Събития

Предоставя информация за предстоящи или отминали събития – заглавие, съдържание, галерия с изображения, видео.

Модул Регистрирани Потребители

Секцията за регистрирани външни потребители, достъпна от Интернет, реализира възможността за ползване на допълнителните услуги, предоставяни от портала:

 • Услуга по уведомяване за най-новите обекти, добавени в каталозите на институциите;
 • Възможност за предоставяне на обратна връзка за проведени семинари, беседи, изложби чрез попълване на електронна анкетна карта;
 • Използване на персонално виртуално пространство, в което потребителят може да запазва ценна за него информация за експонати и да организира собствена галерия от културни ценности;
 • Поставяне на коментар или обратна връзка по отношение на публикувани новини и събития;
СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване