Lirex exam

LIREX EXAM – изпитен софтуер

LIREX EXAM e изпитен софтуер, което автоматизира и управлява целия изпитен процес. Системата повишава ефективността, както на хората, които отговарят за целия изпитен процес, така и на самите служители, чиито знания биват оценявани.

изпитен софтуер

Основната цел

Основната цел на LIREX ЕXAM е да повиши ефективността и да подобри нивото на компетентност, като спести време и ресурси, както на организацията, така на служителите. Всички са улеснени, а информационните нужди от ново поколение - удовлетворени.

Кои са специфичните процеси, които обхваща решението?

Провеждане на компютърно базирани тестове за самоподготовка и/или провеждане на изпити

Процес на подготовка и планиране на изпити - управление на въпроси и отговори, управление на конспекти, управление на комисии, планиране на изпити

Подпомагане процеса на самоподготовка за изпит

Одит и контрол - детайлни справки и статистика, относно проведените изпити, достъп до общи и индивидуални протоколи; статистика за изпитвани, конспекти, въпроси и отговори; история на извършените действия в системата

Достъп до изпитен софтуер

Достъп до системата се осъществява през стандартен уеб браузер. Даден потребител на системата може да достъпва функционалностите и данните, до които има предоставени права.

Ключови функционалности и предимства на изпитен софтуер

Многоезичен потребителски интерфейс, интуитивен и лесен за работа, отговарящ на високата дигитална грамотност на служителите

Предоставяне на сигурна и надеждна технология за отдалечена работа в интернет среда

Защита срещу неоторизиран опит за достъп до данните с двуфакторна автентикация за външен достъп

Гъвкаво управление на права за достъп до модули, функционалности и данни

Проследимост и прозрачност при промени на ключови данни

Модул за самоподготовка с 24-часов достъп до изпитни материали и провеждане на самостоятелни тренировъчни изпити отдалечено

Водене на статистика за постигнатите резултати и изготвяне на индивидуални справки за резултатите от проведени изпити и за мониторинг от обслужващия технически екип

Ключови функционалности и предимства на съдържанието

Еднократно създаване на изпити, които могат да бъдат използвани и редактирани по всяко време

Възможност за залагане на множество въпроси, които да се показват всеки път в различен ред

Възможност за създаване на асоциативни и отворени въпроси

Възможност за използване на мултимедийни материали във въпросите и отговорите

Нашите клиенти

Проектираме, разработваме и внедряваме уеб базираната информационна система за провеждане на компютърно базирани изпити – LIREX EXAM според конкретните нужди на всяка организация.

Внедряването на ИТ решението е пряко свързано с нарастващите възможности и намаляването на разходите за достъп до информационните и комуникационните технологии. Ползите, постигнати с реализацията на настоящия проект, са:

  • Подобрена ефективност и намалена разходи за проверка на знанията на работещите
  • Подобряване на корпоративната култура с оптимизиране и модернизация на дигитализирани процеси, отразяващи съвременната реалност, обвързана с новите технологии - неизменна част от живота на всеки и важна предпоставка за успех
  • Прозрачност в процеса на подготовка и валидация на въпроси и конспекти предназначени за изпити.
  • Предоставяне на статически инструменти за анализ на данните от проведените изпити, с цел оптимизация на изпитните материали и методиката за оценка

Възможности за надграждане, мащабиране, гъвкава пренастройка според вашата организация

Системата е разработена в многослойна архитектура, на модулен принцип, позволяващ гъвкаво конфигуриране, управление и контрол на достъп до ресурсите и функционалностите. Изпитният софтуер е изключително подходящ за организации, провеждащи регулярни изпити и онлайн обучения на своите служители. Няма универсален начин за повишаване на ангажираността на служителите или за мотивирането им така, че да бъдат по-продуктивни, по-активни, по-креативни. Създаването на улеснения в процеса на самоподготовка по систематизирани конспекти, съобразени със специфичните изисквания към служителите в различните структурни звена, реализирани с модерни технологии, определено е предпоставка за по-висока мотивация на служителя за обогатяване на знания, преминаване на изпитните сесии и поддържане на високо ниво на професионална квалификация.

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване