Политики по опазване на околната среда

Политика по опазването на околната среда

Дружествата от групата LIREX си поставят като главна цел непрекъснатото подобряване на работата по отношение опазване на околната среда, поддържане и развитие на внедрената Система за управление на околната среда (СУОС) в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 14001.

Политиката на Ръководството по отношение на опазването на околната среда в дружествата от групата LIREX включва:

  • Ефективно управление на всички аспектите от дейностите, които се осъществяват в дружествата LIREX, касаещи околна среда, с цел предотвратяване и намаляване на вредното им въздействие
  • Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните аспекти на околната среда
  • Осигуряване на достатъчно информация, инструктажи и обучение на служителите и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда
  • Ефективно управление на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и предаването му за рециклиране
  • Разделно събиране на битовите и производствени отпадъци и предаването им за рециклиране
  • Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по СУОС и актуализирането им при необходимост
  • Поддържане на процес на непрекъснати подобрения в работата по управление на околната среда при ангажиране на целия персонал
  • Стремеж към икономично потребление на природните ресурси, на електрическа и на топлинна енергия
     

Ръководството призовава служителите си да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околна среда. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за опазване на околната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената СУОС са задължение на всички служители.