Стандарти, политики и процедури за сигурност

Стандарти, политики и процедури за сигурност са подходящо решение за Вас

Чрез прилагането на стандарти и процедури организацията може да намали рисковете и да осигури конфиденциалността, интегритета и достъпността на своите критични данни, приложения и системи.

Защо да изберете  стандарти, политики и процедури за сигурност

ISO 27001

Стандартът ISO 27001 определя изискванията към Системите за управление на информационната сигурност и е приложим за всички организации, независимо от големината, предмета на дейност и процесите. Внедряването на ISO 27001 в организацията е стратегическо решение и има за цел да постигне определено ниво на защита на информацията, осигурявайки нейната поверителност, цялостност и наличност. Нивото на защита на ISO 27001 не обхваща само рисковете, свързани с IT инфраструктурата, а обхваща и физическата сигурност, човешките ресурси, правната защита, съответствието със законовите и нормативни изисквания.

Защо е необходимо да се имплементира ISO 27001?

Внедрявайки ISO 27001 Вие ще:

 • Затвърдите доверието на Вашите клиенти, партньори, доставчици и инвеститори
 • Повишите Вашата конкурентоспособност
 • Осигурите непрекъсваемост на бизнес процесите
 • Осигурите защита на информационните активи
 • Разработите ефективни правила и процедури за достъпване, разпространение, работа, съхранение и унищожаване на информация и ИТ активи
 • Управлявате и оценявате риска за сигурността на информацията
 • Можете да откривате и управлявате своевременно възможните пробиви в сигурността; загуба или изтичане на критична информация
 • Намалите на разходите за ИТ и много други

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Консултантският екип на LIREX оказва помощ на организациите при прилагане на международни стандарти, създаване и прилагане на корпоративни политики и процедури за сигурност.
Като част от услугата, консултантите на LIREX помагат на вашата компания и участват в процеса на подготовка за предстоящи сертификации или акредитации за информационна сигурност като:

 • ISO27001
 • PCI DSS
 • CobiT
 • Sarbanes-Oxley
 • GDPR
ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас