Одит на информационни системи

Одитът на информационни системи е подходящо решение за Вас

Одитът на ИТ системи е част от процеса по управление на ИТ, която е тясно свързана с оценката на състоянието на информационните системи, оценка на риска и стратегическото прилагане на целите на организацията от ИТ звеното.

Защо да изберете одит на информационни системи? 

Като резултат от проведения одит, Вие ще разполагате с детайлен доклад, представящ:

 • оценка на ефикасността на процесите, които се извършват в организацията;
 • идентифицирани рискови фактори;
 • предложения за коригиращи и превантивни действия по осигуряване на ефективно и сигурно функциониране на приложенията и системите във Вашата организация.

Резултатите от проведените ИТ одити биха помогнали на всяка една организация да идентифицира слабите места в управлението и защитата на своите информационни системи и данни и да набележи краткосрочни и дългосрочни цели за подобряване на своите ИТ процеси и инфраструктура с цел ефективно и ефикасно постигане на своите бизнес цели.

Основните цели на ИТ одита са свързани с оценка на ефективността на внедрените от организацията процеси, механизми и контроли за защита на информационните активи, както и с оценка на способностите на информационните системи да изпълняват ефективно и ефикасно определените им задачи, с което да отговорят на изискванията и бизнес целите на организацията.

Защо да изберете партньорството с LIREX?

В обхвата на провежданите от LIREX одити на информационни системи могат да бъдат включени елементи като:

 • сървърна инфраструктура
 • виртуална инфраструктура
 • мрежова инфраструктура
 • операционни системи и приложения
 • бази данни
 • персонал и информация
 • сигурност на ИТ системи и данни (IT Security)
 • процеси за управление на ИТ (ITSM)
 • Business Continuity и Disaster Recovery процеси
 • управление на риска (Risk Management)
 • други

Като разновидност на одитите, компанията изпълнява и GAP анализи, които целят чрез изпълнение на проверки, наблюдения и одити, организацията да установи на какво ниво са техните системи, процеси, процедури и др., по отношение на съответствието им с определени изисквания, продиктувани от стандарти, регламенти и регулации в това число ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, PCI-DSS, GDPR и др.

Обикновено GAP анализите се изпълняват като първоначална фаза в изпълнението на проекти по изграждане и внедряване на системи от различен тип, което дава представа на организациите къде се намират и какви мерки е необходимо да предприемат, за да покрият необходимите изисквания.

LIREX е единствената организация в България, която е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 27001 за одитиране на информационни системи. Екипът на LIREX, извършващ одитите, се състои от експерти с над 10 години стаж в областите на одитиране и управление на информационни системи и информационна сигурност. Експертизата на екипа е подкрепена от богатия списък от международно признати сертификати като: CISA, ISO 27001 Lead Auditor, ITIL, CCIE Security, MCSE Security, Security+, SCSE, INFOSEC, CobiT, CEH, CPTE и множество други. На практика сертификатите за управление на сигурността, ИТ услугите и качеството доказват, че LIREX използва систематичен, повторяем, добре структуриран подход за изпълнение на проекти, свързани с одит на информационни системи. По този начин LIREX гарантира на своите клиенти високо качество на извършваните услуги по одит на информационни системи.

 

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас!