Дигитализация

Дигитализацията е подходящо решение за Вас

Подобрете качеството на обслужване на читателите. Предоставяйте услуги на европейско ниво. Осигурете възможно най-улеснен и всеобхватен достъп до ресурсите на библиотеката, в това число и за хора с увреждания.

Защо да изберете дигитализацията?

Какви са ползите от внедряването на ИТ решение за модернизация и дигитализация на дадена библиотека?

Ползите са изключително много както от гледна точка на потребителите / студенти, така и от гледна точка на организацията / университета.

Значително може да се подобри достъпът на потребителите до библиотечния фонд, посредством електронни читални, като по този начин се дава възможност за едновременно достъпване на повече хора. Улеснява се заемането и връщането на книги посредством създадени места за самообслужване. Значително се улеснява и ускорява търсенето, благодарение на създаден дигитален каталог. Хората с увредено зрение получават улеснен достъп до библиотечния фонд.

Също така се дава възможност на студентите и преподавателите да участват активно в библиотечните процеси и да се докоснат до най-новите информационни технологии.

Какви са ползите за организацията / университета?

Посредством решението за дигитализация и управление на библиотечния фонд,организацията може да получи множество ключови предимства:

  • Да постигне висока степен на ефективност, чрез интеграция на всички информационни системи
  • Да повиши ефективността на работа на библиотечния служител и да минимизира човешкия фактор
  • Да ускори и улесни инвентаризацията на библиотечния фонд
  • Да постигне висока степен на автоматизация, което позволява да се въведат успешно практики по самообслужване в процеса на заемане и връщане
  • Да осигури висока степен на защита на библиотечния фонд – както физическа защита, така и защита на данните
  • Да съхрани ценния книжен библиотечен фонд в цифров формат, което позволява лесна обработка на информацията със съвременни средства и технологии

Защо да изберете партньорството с LIREX?

Системите за управление на библиотечния фонд се изготвят според специфичните нужди на всяка една организация или университет, като същевременно позволяват разширение на функционалностите в бъдещ момент.

ОСТАВЕТЕ НА НАС ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ! СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ!
Свържете се с нас!