Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се довери на Лирекс за повишаване на ефективността на работния си процес

Проектът обхваща внедряване на  видео-конферентна система между 14 от териториалните дирекции и бюра на КОНПИ в цялата страна.

Цели

 • Повишаване на ефективността на комуникацията между отделните звена;
 • улесняване и ускоряване на процесите по взимане на решения;
 •  оптимизиране на бюджета за административни разходи чрез използване на възможностите на информационните технолoгии.

Системата за обединени комуникации, която Лирекс ще изгради за нуждите на комисията, е базирана на технологии от последно поколение Cisco TelePresence. Включва оборудване на централна конферентна зала и конферентни зали в останалите 14 локации на КОНПИ. Всяка от тях е оборудвана с видеотерминали с вградени дисплеи, система за запис на видео разговори, възможности за многоточкова видеоконференция със споделяне на глас, видео и съдържание, в среда с гарантирани възможности за централизирано управление и висока надеждност и сигурност.

Видео и аудио конферентните решения спомагат за провеждането на конферентна връзка с помощта на набор от телекомуникационни технологии. Системите предоставят изключително удобен начин за комуникация, независимо от географското положение на участниците в разговора. В същото време осигуряват взаимодействие с усещане, най-близко до общуването “лице в лице”.

Някои от ключовите предимства на системите за видео и аудио конференции са:

 • Увеличават бързината на вземане на решения като намаляват времето и други ресурси, необходими за осъществяване на комуникация
 • Елиминират неефективното време, свързано с пътувания
 • Елиминират разходите, свързани с командировки
 • Осигуряват възможност за провеждане на ефективни обучения и интервюта от разстояние
 • Спомагат за подобряване на бизнес контактите и взаимоотношенията
 • Повишават ефективността на комуникацията чрез възможност за комбинирано използване на аудио, видео и съдържание

Къде могат да бъдат имплементирани конферентни системи от ново поколение:

 • В конферентни зали, бизнес центрове и офиси
 • При провеждане на семинари, форуми, обучения, специални фирмени поводи и др.
 • За връзка с главните офиси на компании и техните представителства
 • В държавни и общински организации и техните подразделения
 • В училища и университети

Видео-конферентната система, която Лирекс имплементира за нуждите на КОМПИ, е част от изпълнение на проект на КОНПИ за "Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", финансиран по програма BG13 на Норвежки финансов механизъм. Проектът е насочен към подобряване на изпълнението и ефективността на съществуващите инструменти за установяване на активи и проследяване, обезпечаване и отнемане на облагите от престъпления.
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) след проведена обществена поръчка, сключи договори с Лирекс БГ за „Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на видеоконферентна система и телекомуникационно оборудване за нуждите на КОНПИ по проект "Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", програма BG13, на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-36/22.10.2014г