Политика на сайта

С достъпа до сайта на Лирекс и неговото ползване Вие приемате настоящата политика на сайта без никакви ограничения или условия. Поради това Вашето посещение на сайта на Лирекс става предмет на тази политика, а също така и на всички приложими закони.

Запазено авторско право © Лирекс

Съдържание

Лирекс запазва собствеността, авторските права и правата на интелектуална собственост в и над този сайт. Вие се съгласявате да спазвате всички съобщения за авторство и други ограничения, съдържащи се във всяка информация, софтуер или друг материал, достъпен чрез този сайт. Всички търговски марки, означения и имена, изложени на сайта, принадлежат на съответните им собственици. Нищо на този сайт не следва да бъде тълкувано като предоставящо ( косвено или по друг начин) лиценз или право за ползване на търговските марки, означения и имена,изложени на сайта, без предварително писмено съгласие на техните собственици.

Лирекс не дава гаранция, че използваните от Вас материали, достъпни чрез този сайт, няма да засегнат правата на трети лица,които не са свързани с Лирекс.

Предоставяне на информация

Лирекс не гарантира сигурността на информация, предадена към или от този сайт. Всяка информация, която Вие изпратите към Лирекс през сайта, ще бъде считана за неконфиденциална. За информацията, която изпращате, Вие предоставяте на Лирекс неограничен, неотменяем лиценз за употреба, възпроизвеждане, показване, изпълняване, подобряване, предаване и разпространяване на тази информация.Също и  съгласие, че Лирекс може свободно да използва всякакви идеи, концепции, похвати и техники, изпратени от Вас към Лирекс, за каквито и да било цели.

Публикуването или пренасянето към или от този сайт на неправомерен, застрашаващ, неприличен или порнографски материал или такъв, който може да доведе до повдигане на гражданска или наказателна отговорност, е забранено от закона.

Използване на технологията на cookie програмите

Лирекс използва технологията на cookie програмите (т.нар. „бисквитки”), за да проследява пътищата, изминати от Вас до сайта на Лирекс. Целта е да подпомогнат  регистрирането на дейностите на ползвателите на сайта на Лирекс. Също и  неговото подобряване и оценяване - за да го направи по-полезен за Вас. Чрез тази технология информацията за индивидуалните ползватели не се регистрира. Съответно няма да се съхранява или използва никаква конкретна информация за Вас самите.

Обърнете внимание на факта, че Вие можете да настроите Вашия браузър да не приема cookies програми. Има опция и  да Ви предупреждава за случаите, когато се изпращат такива програми.

Повечето актуални браузъри позволяват контролиране на бисквитките чрез съхранените настройки на браузъра. За да научите повече за бисквитките, включително и как те могат да бъдат управлявани и изтривани, посетете www.allaboutcookies.org.

Лични данни/ въведена от ползвателя на сайта информация

Лирекс признава естеството на Интернет пространството като среда, използвана от отделните хора за осъществяване на обратна връзка или за предоставяне на информация относно сайта на Лирекс. Ще полага всички разумни усилия да взема предвид всяка такава информация или обратна връзка, когато това е уместно и полезно. Лирекс не поема никаква отговорност или каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на такава информация, предоставена от ползвателя на сайта.  Лирекс си запазва правото да отстранява всяка подобна информация от сайта без обосноваване или предизвестие.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт, се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за Ваше лично ползване (без търговски характер). Но не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате - както изцяло, така и частично, с каквито и да е цели, без предварителното писмено съгласие на Лирекс, освен само за преглеждане.

Хипервръзки

Сайтът на Лирекс може да съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. Лирекс не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта на Лирекс, е на Ваш собствен риск.

Ограничения на отговорностите за щети

Лирекс изрично не поема никакви задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да е преки, косвени, случайни, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по някакъв начин с достъпа до или използването на сайта на Лирекс - включително ( но без да се ограничава до) никакви загуби или щети, причинени от вируси, които са засегнали Вашето компютърно оборудване или Вашето доверие в информацията, получена чрез сайта на Лирекс.

Актуализиране на политиката

Лирекс си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения. Затова Ви приканваме при всяко Ваше посещение на сайта да посещавате отново тази страница, за да проверявате политиката.

Изменения на сайта

Лирекс може да обновява, изменя, изтегля, преустановява/ временно или трайно/ съдържанието на този сайт ( изцяло или от части ) по всяко време без предупреждение. Чрез използването на този сайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с актуалната версия на тези Условия на Ползване.

Получавани препоръки

Когато изпращате препоръки на сайта на Лирекс, Вие приемате, че Лирекс си запазва правото по своя собствена преценка да променя, да „качва” безплатно или да не „качва” на този сайт на Лирекс получените препоръки. Лирекс не поема никаква отговорност по отношение на съдържанието на съобщенията, публикувани на този сайт.