Дигитализация

Софтуерното решение за дигитализация на културно-историческото наследство е уеб базирана система за съхранение, управление и презентиране на дигитализирани културни ценности – електронен каталог на експонати, част от фондовете на регионални, общински културни институции и центрове, библиотеки, частни колекции и сбирки.

Системата e с широк обхват на приложимост, еднаквo полезна за различни целеви групи.

Целеви групи

Културни институции

Създаване на обща база данни и регистър на обектите и ценности, централизирано и контролирано управление на данните и информацията, равнопоставено участие на българската културна общност в глобалните културни и технологични процеси;

Научни и образователни центрове и институции

Съхранение на стари познавателни източници и културни ценности във времето и опазването им от повреди и изменения;

Изследователи, студенти, музейни и научни специалисти

Укрепване и повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация, както на създателите на културни услуги, така и на настоящите и бъдещите им потребители;

Местен бизнес

Подобряване на икономическата активност и насърчаване на предприемачеството в областта на културата и изкуствата, разкриване и използване потенциала на изкуствата, културните и творческите занаяти и индустрии за устойчиво и интегрирано градско развитие;

Граждани

Повишаване на участието на гражданите в културните дейности и стимулиране на цялостното потребление на културни продукти и услуги;

Гости на страната

Предоставяне на полезна туристическа информация за гости на страната и града и представяне на културните институции, както на националния, така и на международните туристически пазари.

Модули  на системата

Уеб-базираната система е проектирана и изградена на модулен принцип, като модулите взаимодействат помежду си с цел осигуряване на пълна интегрираност на информацията, свързаност и прозрачност на дейностите и процесите. Системата се състои от два компонента – Публичен портал и Вътрешен портал.

Вътрешен портал

 • Модул за управление на съдържанието – управлява информацията, поддържана в каталозите; добавянето, редактирането и изтриването на данни за експонатите; прикачването и премахването на дигитализирани копия и документи; Обособяване и независимо управление на колекции от експонати по предметен или друг общ признак; Поддържане на типове паспорти на културна ценност, обхващащи:

Йерархия на организация на културните ценности с възможност за обособяване на колекции, под-колекции, сбирки;

Широк набор от информационни полета съобразно спецификата на описвания предмет;

Добавяне на дигитализирано съдържание – аудио, видео, изображения (2D, 3D  обекти);

Автоматична обработка на изображения с оглед оптимизиране на размера на файловете за целите на представянето в интернет;

Прикачване на файлове – един или повече документи, съставляващи пълното досие на културната ценност – документи, придружаващи експоната при външни изложби, документи от извършени реставрационни и консервационни намеси и др. съпътстваща експоната документация;

Формиране и указване на експонати, част от комплект и бърза връзка за достъп до съставните части на комплекта;

Обособяване на самостоятелна категория културни ценности – движими културни ценности, предоставени за временно ползване;

 • Модул за управление на публичността – управлява добавянето, обновяването или премахването на информация, достъпна в публичния портал. Този модул предоставя възможност на оторизирани потребители на системата динамично да управляват достъпа на външни потребители до информация за културната ценност:

Да скриват или показват информационно съдържание;

Да управляват достъпа до дигитализираните копия с оглед защита на дигиталното съдържание чрез обособяване на две самостоятелни хранилища – за публична и вътрешна употреба;

Да създават и публикуват анкети и да обработват постъпилите резултатите;

Да създават и публикуват новини и събития;

 • Модул за изпращане на данни към Europeana: Модулът реализира възможността за независимо и неопосредено изпращане на избрани данни от каталозите на институции към европейската мултимедийна онлайн библиотека Europeana (www.europeana.eu) съгласно утвърдените от Europeana стандарти за обмен на информация.
 • Модул за генериране на справки –управлява генерирането и обработката на справочна и статистическа информация.

Поддържане на стандартни справки във вътрешния портал: Справка по състояние на културните ценности; Справка за отписани културни ценности; Справка за експонатите, част от Националния музеен фонд; Справка за експонатите, изработени от благородни метали; Справка за експонатите, участващи в изложба; Справка за експонатите в реставрация; Справка за движение на експонатите; Справка за общия брой въведени културни ценности;

Поддържане на справки с обща приложимост, обвързани с външния портал: Най-нови културни ценности; Най-често разглеждани културни ценности.

 • Модул за управление на потребители – управлява потребителския достъп до ресурсите на системата на база на предварително дефинирани потребителски роли.
 • Модул за управление на номенклатури управлява реализираните номенклатури и техните стойности.
 • Модул за одит на действията на потребителите

 

Публичен портал

Публичният портал реализира свободен и неограничен достъп до културна информация на всички потребители. Платформата е еднакво достъпна за граждани и гости на страната чрез поддържания многоезичен потребителски интерфейс – на български и английски език. Публичният портал предлага следните модули и групи функционалности:

 • Модул Обща информация - Модулът представлява информационна страница, поддържаща статични данни – описание на целта и предназначението на портала, обща информация за проекта и участниците в него и др. полезна за потребителите информация.
 • Модул за преглед на електронните каталози на институциите - участници в проекта - Модулът предоставя достъп на потребителите до каталозите на институциите, организирани по предметен или друг общ признак, с възможност за прецизиране на търсенето на културна ценност чрез използване на набор от специфични филтри, адаптирани за нуждите на конкретната институция и представяната предметна област.
 • Модул за търсене в каталозите на всички културни институции - реализира възможност за търсене във всички каталози на всички институции.
 • Модул Новини - съдържа информация (заглавие, съдържание, изображение) за актуални новини от културния живот на града и общината – празници, чествания, годишнини и др. полезна информация.
 • Модул Събития - предоставя информация за предстоящи или отминали събития – заглавие, съдържание, галерия с изображения, видео.

Секцията за регистрирани външни потребители, достъпна от Интернет, реализира възможността за ползване на допълнителните услуги, предоставяни от портала:

Услуга по уведомяване за най-новите обекти, добавени в каталозите на институциите;

Възможност за предоставяне на обратна връзка за проведени семинари, беседи, изложби чрез попълване на електронна анкетна карта;

Използване на персонално виртуално пространство, в което потребителят може да запазва ценна за него информация за експонати и да организира собствена галерия от културни ценности;

Поставяне на коментар или обратна връзка по отношение на публикувани новини и събития;

 

СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX!
Изпратете запитване